برکزاری دوره های طراحی لباس در خانه هنر کرج 
زیر نظر اساتید دانشگاههای هنر

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران